UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Głównym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest ochrona mienia ubezpieczonego przed finansowymi skutkami zniszczenia bądź utraty majątku ruchomego lub nieruchomości.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć następujące składniki majątku: budynki, budowle, lokale wraz z wyposażeniem, nakłady inwestycyjne, nakłady poniesione na adaptację lokalu, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, towar w magazynie, surowce, półprodukty, elektronika – stacjonarna i przenośna, oprogramowanie, gotówka, w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku oraz mienie w transporcie – cargo.

Ubezpieczenie majątkowe zabezpiecza mienie na wypadek szkód spowodowanych: ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem lub np.:w zakresie All Risks - od wszystkich ryzyk za wyjątkiem wyłączonych w umowie,


Każda umowa ubezpieczenia majątkowego może zawierać indywidualne warunki odpowiednio dostosowane do ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez ubezpieczonego działalności.

Należyty dobór zakresu ubezpieczenia ma istotne znaczenie w prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania firmy oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.