Najnowszy Komentarz - GRAMY NA SPADKI I SUROWCE

Dość dawno nie pisaliśmy komentarza, za co przepraszamy tych Klientów, którzy zaczęli już się niecierpliwić, ale też pozostałych, dla których sięgnięcie do komentarza w... Czytaj całość

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować o kilku istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami o zakresie i sposobie przetwarzania danych i Państwa prawach (polityka prywatności RODO):

  1. Polityka prywatności RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej jako „RODO”), informujemy jak niżej.

ONTIMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 36 przetwarza i administruje dane osobowe Państwa, tj. Klientów ONTIMAX Sp. z o.o. lub reprezentantów Klientów wyłącznie w celu realizacji Umowy.

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa
  • przez e-mail: iod@ontimax.pl
  • telefonicznie: +48 535 876 760

Informujemy, iż podanie danych jest wymogiem umownym. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać zawartą umowę zlecenia, której Pan/Pani stroną lub stroną jest reprezentowana przez Panią/Pana jednostka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania zobowiązań wynikających z umowy, a następnie w celach archiwalnych przez okres wskazanych w przepisach rachunkowych.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy:

  • dostawcom usług pocztowych i kurierskich, bankowych, prawnych i księgowych oraz wymiarowi sprawiedliwości,
  • ewentualnie dostawcom usług, którym zleci usługi związane usługami IT

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie danych. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o bezpośredni kontakt.

Dodatkowo informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Zgody marketingowe

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest  ONTIMAX Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 36; kontakt@ontimax.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie, i za to że jesteście z nami.

Zespół ONTIMAX

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.