GWARANCJE WADIALNE

Gwarancje wadialne to narzędzie wsparcie dla firm, które często startują w przetargach. W warunkach aukcji lub przetargu Zleceniodawcy bardzo często żądają wpłaty określonej kwoty albo ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty - tzw. wadium. Zabezpieczeniem takim może być gwarancja wadialna.

Wykorzystanie instrumentu gwarancji wadialnej pozwala na uczestnictwo w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Umożliwia to uczestnictwo w większej liczbie przetargów, co zwiększa szanse na uzyskanie kontraktu.


GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancje należytego wykonania kontraktu dedykowane są podmiotom gospodarczym, które w związku z zawieranymi umowami, jako ich Wykonawcy, zobowiązane są do złożenia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu stanowi zabezpieczenie jego prawidłowej realizacji (zgodnie z umową).


GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Polisa gwarantująca usunięcie wad i usterek zapewnia inwestorowi wypłatę określonej rekompensaty, w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi. Posiadanie gwarancji usunięcia wad pozwala wówczas sfinansować usunięcie wad i usterek przez innego przedsiębiorcę. Dzięki tej gwrancji inwestor może zapłacić wykonawcy 100% kwoty widniejącej na fakturze, zamiast zatrzymywać jej część w ramach zabezpieczenia usunięcia ewentualnych wad i usterek.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawca kontraktu.


UBEZPIECZENIE KREDYTÓW KUPIECKICH

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to kompleksowe ubezpieczenie należności handlowych, które zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy w kraju i za granicą.

W ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego chronione są należności przedsiębiorcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności (kredytu kupieckiego) za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy bezspornych należności niezapłaconych przez dłużnika (kupującego), jeżeli brak zapłaty jest następstwem prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub przewlekłej zwłoki.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.