PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, zarówno w mieniu, jak i na osobie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia.

Na życzenie Klienta zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za produkt lub za wykonane prace albo usługi.


ZA PRODUKT

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które zajmują się produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów, jak też dla importerów. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej producenta w razie wprowadzenia na rynek produktu, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających, otoczenia i innych przedmiotów. Ubezpieczenie OC za produkt jest zwykle rozszerzeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC deliktowej.


ZAWODOWE

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych przez Ubezpieczonego, określonych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie chroni firmę i jej pracowników przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników. Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego.

Ubezpieczenie kierowane jest do podmiotów świadczących usługi zawodowe:

  • konsultantów komputerowych
  • prawników
  • księgowych
  • firm z branży mediowej (np. agencje reklamowe, drukarnie, nadawcy),
  • doradcze i zarządcze
  • w innych obszarach niż wymienione

D&O OC ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu jest dedykowane osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego, a także pozostałym osobom pełniącym w tych spółkach funkcje zarządcze lub nadzorcze, w tym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ochroną mogą zostać objęci także zarządzający spółdzielniami oraz fundacjami.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.